All posts tagged regular expression

Regex Visualiser

Cái này giúp visualize công thức regex khá là hay https://jex.im/regulex/#!flags=&re=%5E(a%7Cb)*%3F%24