Lỗi field lable chọn picklist

  Trong ví dụ này đang bị lỗi ở module Contact, thì sẽ vào bảng vtiger_fieldmodulerel, tìm theo trường module theo với tên Contact, nếu fieldid cùng nhau và có cùng module thì sẽ có relmodule khác nhau về module.  Để tránh tình trạng trên ta sẽ xóa bớt một . . . Read more

WordPress sử dụng json_encode bị trả về null

Thêm echo json_last_error ( ) vào sau json_encode(), nó sẽ trả về một trong những giá trị sau: 0 = JSON_ERROR_NONE 1 = JSON_ERROR_DEPTH 2 = JSON_ERROR_STATE_MISMATCH 3 = JSON_ERROR_CTRL_CHAR 4 = JSON_ERROR_SYNTAX 5 = JSON_ERROR_UTF8 *note: trong wp một request lifecycle của nó đa phần là đều include các file . . . Read more