All posts in Uncategorized

Lỗi field lable chọn picklist

  Trong ví dụ này đang bị lỗi ở module Contact, thì sẽ vào bảng vtiger_fieldmodulerel, tìm theo trường module theo với tên Contact, nếu fieldid cùng nhau và có cùng module thì sẽ có relmodule khác nhau về module.  Để tránh tình trạng trên ta sẽ xóa bớt một . . . Read more

WordPress sử dụng json_encode bị trả về null

Thêm echo json_last_error ( ) vào sau json_encode(), nó sẽ trả về một trong những giá trị sau: 0 = JSON_ERROR_NONE 1 = JSON_ERROR_DEPTH 2 = JSON_ERROR_STATE_MISMATCH 3 = JSON_ERROR_CTRL_CHAR 4 = JSON_ERROR_SYNTAX 5 = JSON_ERROR_UTF8 *note: trong wp một request lifecycle của nó đa phần là đều include các file . . . Read more

8 bước để trở thành một BA tốt

Khi được phân công một dự án mới tới tư cách 1 BA là một điều rất tuyệt vời. Tuy nhiên cũng có thể mang lại nhiều căng thẳng. Bạn phải tự hỏi rằng, chính xác mong đợi của dự án là gì, bạn sẽ deliver những gì và làm . . . Read more

Cách log câu querry và stack method trong wordpress

vào {$root}/wp-config.php thêm vào defin(‘SAVEQUERIES, true’) sau đó vào wp-content/plugins/xxx/xxx-function.php và thêm vào cuối file script sau: add_action( ‘shutdown’, function () { global $wpdb; $log_stack = true; $log_file = fopen( ABSPATH . ‘/wp-content/sql.log’, ‘a’ ); fwrite( $log_file, PHP_EOL . PHP_EOL . “############################################################” . PHP_EOL . PHP_EOL . date( “F j, . . . Read more