All posts tagged analytics

Test API Analytics

Làm theo hướng dẫn https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v4/quickstart/web-php Tool: https://ga-dev-tools.appspot.com/account-explorer/ Các lỗi có thể xảy ra: Sai tên file client_secrects.json (nhớ là có s) Sai redirect uri, như trong ví dụ chỉ dành cho file nằm ở thư mục gốc, cần điền uri đúng Metrics & Dimension Explorer: https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/dimsmet