(4) Comments

  1. kiểm tra phpinfo xem mysql đã gọi sang folder mới chưa, nếu chưa sửa trong file php.ini
    mysqli.default_socket = /home/innocom/mysql/mysql.sock

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.