All posts tagged cmd

Chạy loop windows command

Tạo file bat với nội dung sau và chạy @echo off cls :start echo Running => nhập các lệnh muốn loop vào đây echo Complete ping 127.0.0.1 -n 30 > nul => để pause 30 giây goto start