All posts tagged centos 7

Cài letsencrypt trên nginx

Update: Using Free Let’s Encrypt SSL/TLS Certificates with NGINX Prerequisites Before starting with Let’s Encrypt, you need to: Have NGINX or NGINX Plus installed. Own or control the registered domain name for the certificate. If you don’t have a registered domain name, you can use a domain name registrar, such as GoDaddy or dnsexit. Create a DNS record that . . . Read more

Cài OpenVPN trên CentOS7

Bảo mật an toàn thông tin là một trong những yếu tố quan trọng nhất trên môi trường Internet. Nếu hệ thống máy tính có lỗ hổng bảo mật, hacker bên ngoài có thể truy cập và điểu khiển traffic từ máy tính và website. Và đó cũng là lí . . . Read more

Cài docker CentOS 7

$ sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 $ sudo yum-config-manager –add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo $ sudo yum install docker-ce -y $ sudo usermod -aG docker $(whoami) $ sudo systemctl enable docker.service $ sudo systemctl start docker.service $ sudo yum install epel-release -y $ sudo yum install -y python-pip $ sudo pip . . . Read more