All posts in MySQL

Mysql Tạo và phân quyền user

Dùng MYSQL Shell Tạo: Gán full quyền nếu dùng cho remote thì thay ‘newuser‘@‘localhost’ => ‘newuser‘@’%’; hoặc % = địa chỉ ip cố định Gán các quyền khác ALL PRIVILEGES-  full quyền CREATE- chỉ cho tạo bảng hoặc database DROP- chi cho xóa bảng hoặc database DELETE- chỉ cho xóa . . . Read more