All posts in Wordpress

Kích hoạt SSL cho website

Sau khi được duyệt domain và SSL thì website cần kích hoạt SSL để đi vào hoạt động Để kích hoạt trước tiên vào file wp_config.php, chèn đoạn code này để kích hoạt SSL Như vậy website đã đi vào hoạt động như hình dưới Chúc các bạn thành công . . . Read more

Nginx config for webp images

# WebP Express rules # ——————– location ~* ^/?wp-content/.*\.(png|jpe?g)$ { add_header Vary Accept; expires 365d; if ($http_accept !~* “webp”){ break; } try_files /wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/$uri.webp $uri.webp /wp-content/plugins/webp-express/wod/webp-on-demand.php?xsource=x$request_filename&wp-content=wp-content ; } # Route requests for non-existing webps to the converter location ~* ^/?wp-content/.*\.(png|jpe?g)\.webp$ { try_files $uri /wp-content/plugins/webp-express/wod/webp-realizer.php?xdestination=x$request_filename&wp-content=wp-content ; } # ——————- (WebP Express ru