All posts in PHP

Get data http post XML & convert to string

Sử dụng php://input để lấy dữ liệu từ http post XML:  Sau đó convert dữ liệu từ chuỗi XML sang dạng đổi tượng Cuối cùng đưa về dạng Json để xử lý dữ liệu Ví dụ: Để gọi được User_ID từ chuỗi XML như này Source Code như sau: