All posts tagged process

Xem tất cả các file php đang chạy

Xem các file php đang chạy (hoặc loop) ps aux | grep php Xem các process đang chiếm cổng: netstat -tulpn VD cổng 55555: netstat -tulpn | grep 55555 Tắt 1 process: kill [processid] Nếu kill xong nó lại quay lại, hoặc kill mãi ko được, thì dùng lệnh kill -9 [processid] . . . Read more