WordPress sử dụng json_encode bị trả về null

Thêm echo json_last_error ( ) vào sau json_encode(), nó sẽ trả về một trong những giá trị sau:

0 = JSON_ERROR_NONE
1 = JSON_ERROR_DEPTH
2 = JSON_ERROR_STATE_MISMATCH
3 = JSON_ERROR_CTRL_CHAR
4 = JSON_ERROR_SYNTAX
5 = JSON_ERROR_UTF8

*note: trong wp một request lifecycle của nó đa phần là đều include các file php vào nên cẩn thận đặt lại tên biến để khônng bị trùng, ở trường hợp của m không ra lỗi nhưng tên biến bị trùng với một ông khác thì cũng bị trả về null

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.