Lỗi field lable chọn picklist

 

Trong ví dụ này đang bị lỗi ở module Contact, thì sẽ vào bảng vtiger_fieldmodulerel, tìm theo trường module theo với tên Contact, nếu fieldid cùng nhau và có cùng module thì sẽ có relmodule khác nhau về module.  Để tránh tình trạng trên ta sẽ xóa bớt một record đi.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.