Tổng hợp các phím tắt thông dụng trên Google Docs

 

Thao tác

Phím tắt

In đậm Ctrl + B
In nghiêng Ctrl + I
Gạch chân Ctrl + U
Gạch ngang Alt + Shift + 5
Chỉ số trên Ctrl +.
Chỉ số dưới Ctrl +,
Sao chép định dạng Ctrl + Alt + C
Dán định dạng Ctrl + Alt + V
Xóa định dạng Ctrl + \
Chèn bình luận Ctrl + Alt + M
Mở chủ đề thảo luận Ctrl + Alt + Shift + A
Nhập lời nhận xét hiện tại Giữ Ctrl + Alt, nhấn E sau đó nhấn C
Chuyển sang bình luận kế tiếp Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn C
Chuyển về bình luận trước Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn C
Chèn chú thích Ctrl + Alt + F
Nhập chú thích hiện tại Giữ Ctrl + Alt, nhấn E sau đó nhấn F
Chuyển sang chú thích tiếp theo Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn F
Chuyển về chú thích trước Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn F
Căn hai bên lề Ctrl + Shift + J
Đánh số thứ tự tự động Ctrl + Shift + 7
Tạo gạch đầu dòng tự động Ctrl + Shift + 8
Lựa chọn (bôi đen) đoạn lên trên/xuống dưới Alt + Shift + mũi tên lên/xuống
Tìm kiếm Ctrl + F
Tìm lại Ctrl + G
Tìm trở về trước Ctrl + Shift + G
Tìm và thay thế Ctrl + H
Mở lịch sử sửa đổi Ctrl + Alt + Shift + G
Mở công cụ tìm kiếm Ctrl + Alt + Shift + I
Định nghĩa từ đã chọn Ctrl + Shift + Y
Đếm số từ Ctrl + Shift + C
Chuyển sang chế độ Input Ctrl + Shift + K

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.