export file AI (Illustrator) sang PSD (photoshop) vẫn giữ nguyên layer

B1: Mở file AI- ungroup tất cả các đối tượng trong file

B2: Vào mục layer/menu/Release to layer (Sequense layer) để tách layer

B3: Chon và đưa tất cả layer đã tách ra ngoài layer gốc ban đầu bằng cách: chọn và kéo thả ra ngoài.

B4:  Export file

Vào File/export as/ chọn định dạng file PSD/ chọn thông số như hình dưới đây /OK

Sau khi Export file mở lại trên PSD, được như hình dưới đây là thành công

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.